Beste Reynaertlezer,14 maart 2009 2009 is al een heel eind gevorderd als je deze nieuwe Reynaert in je brievenbus krijgt. De lente is daar en de eerste warme dagen kondigen zich aan. De winter waséén om te onthouden. Niet alleen omwille van vele koude dagen en nachten,maar meer omwille van de toch extreme gebeurtenissen die nog lang zullen nazinderen. In Dendermonde had het ondenkbare plaats. Een jongeman van 20 doodde twee baby’s en een kinderverzorgster. Het waarom stijgt boven ons begripsvermogen. Wie zo iets doet,is echt ziek. Niemand had het zien aankomen,niet op school,niet op zijn werk. En terwijl wij nog niet helemaal bekomen zijn,gebeurt in Duitsland een gelijkaardig feit. Een jongen van 17 schiet 10 mensen dood. Wat bezielt deze jonge mensen? Waarom verliezen zij alle controle over zichzelf? De goegemeente staat onmiddellijk klaar met oordelen en veroordelen. Experten zoeken oorzaken voor dergelijke drama’s. Kranten worden vol geschreven. Wie draagt de schuld? Ouders? School? Maatschappij? Kan de maatschappij dergelijke drama’s voorkomen? We kunnen proberen te zorgen voor een warme,zorgzame maatschappij,waar iedereen zich thuis voelt. Iedereen heeft daarin zijn taak. Ouders moeten hun kinderen omringen met de beste zorgen. De school moet een plaats zijn waar elk kind zich gewaardeerd weet. De overheid moet aan iedereen kansen geven om zich volgens eigen talenten te ontplooien. Dat brengt mij bij de verkiezingen van juni. Ook nu weer zullen de verschillende partijen al het mogelijke uit de kast halen om de mensen te overtuigen voor hen te stemmen. Met mooie beloften trekken ze naar de kiezers. De ene al realistischer dan de andere. De lijsten met kandidaten worden ingevuld. Met mondjesmaat worden namen vrijgegeven,om zo veel mogelijk het nieuws te halen. De verkiezingskoorts stijgt en peilingen doen daar nog een schepje bovenop. Wie wint straalt,ook al zegt die er geen geloof aan te hechten. Wie verliest,zegt dat de kiezer het uiteindelijke oordeel velt. Wat nog waar is ook. Op 7 juni kennen we de nieuwe samenstelling van het Vlaams Parlement. De Reynaert is de spreekbuis van de Amedee Verbruggenkring,een socio-culturele vereniging die de ontvoogding en de emancipatie van de Vlamingen bevordert. Zo staat althans in haar statuten te lezen. De Reynaertredactie roept de mensen op hun stem te geven aan alle partijen die zich inzetten voor een warm Vlaanderen. Aan die partijen die zich inzetten voor de toekomst van zes miljoen Vlamingen. Iedereen,vanwaar hij ook komt,moet de kans krijgen zich te ontplooien volgens zijn eigen mogelijkheden en capaciteiten. De Vlaamse regering heeft de laatste 5 jaar ingezet op inburgering,als opstap naar werk en participatie. Slechts een gedeelte van de nieuwkomers hebben dit inburgeringtraject doorlopen. De volgende regering zal nog een tandje moeten bijsteken. Het bekomen inburgeringattest moet leiden tot een competentiebewijs,waarmee de nieuwkomer zich op de arbeidsmarkt kan aanbieden en zo deel uit maakt van onze gemeenschap. Ook sociaal zwakkeren,chronisch zieken en mensen met een handicap verdienen onze aandacht. Vlaanderen moet de volgende decennia ook inzetten op ontwikkeling,gezondheidszorg,milieu,mobiliteit,verkeersveiligheid en economie. Veranderende tijden vragen nieuwe inzichten. Vlaanderen is het microniveau waarop de meeste problemen van de mensen kunnen en moeten aangepakt worden. Andere problemen worden best aangepakt op macroniveau,dit is Europa. Tegelijker met de Vlaamse verkiezingen zijn er immers ook Europese verkiezingen. En Europa is geen ver-van-mijn-bed-show. Europa heeft de dwingende taak om zich op het wereldtoneel als een geheel te manifesteren. Europa moet de economische en financiële crisis het hoofd trachten te bieden. Elk land op zich is niet in staat om maatregelen te treffen om bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen. Vooral de kleine landen dreigen het slachtoffer te worden van deze elk-voor-zich-politiek. Europa kan wél ingrijpen en zijn burgers beschermen. Ook milieu,defensie,migratie en energie kunnen best op Europees niveau geregeld worden. Beste Reynaertlezer,hoe Vlaanderen en de wereld er morgen zal uitzien,beslissen wij vandaag. Wij kiezen onze beleidsvoerders. Verkiezingen gaan dus niet over hippe figuren en mooie slogans. Verkiezingen gaan over ideeën en idealen,over gestalte geven aan wat je beloofd hebt,over woord houden. Beste Reynaertlezer,terwijl ik deze woorden schrijf en herlees,schijnt de zon en lokt me naar buiten. De eerste lentedagen waaien het stof van de winter weg. De tuin vraagt om aandacht,bloemen schieten uit de grond. ‘De winter is verganghen,ik zie des meien schijn.’Ik denk dat ik eens ga fietsen langs veldwegels en bossen in Belsele,een frisse neus halen en dan…voort werken. Ook hier valt nog veel te doen. We zien mekaar zeker op een of andere activiteit of bij een feest in het dorp. Tot dan.
Nooit gedacht dat het‘Teugeltje’over‘Tante Klara’zoveel positieve reacties zou kennen. Geen wonder dat mijn bijna magische pen onrustig trilt,misschien ook wel door mijn ziekte,om nog een artikeltje te brouwen over nog een‘monument’dat ons bijna in alle stilte ontvallen is op 22.11.2008,‘Tante Alice van Kloefkes’,(Alice De Belie)ook al een suikertante. Jammer genoeg is mij door de redactie deze keer te weinig ruimte toegekend om er een uitgebreide vertelling van te maken. Zonde zou het toch zijn Aliceke niet in de analen van de Belseelse Reynaert te plaatsen. Van in haar jeugd was zij de motor van diverse parochiale en gemeentelijke verenigingen. De nog schamele overlevenden van de Kajotsters kunnen hierover getuigen. Maar haar grootste werkterrein was zeker‘Het Bazarken van Kloefkes’,waar ze naast medebeheerder ook het werkpaard en het duiveltje doet’al van de winkel was en waarin ze zeker,stiekem misschien,heel wat sociaal werk aan minder bedeelden,verrichtte. Wellicht heeft zij door haar inzet,gulheid en hulpvaardigheid de basis gelegd van de enorme klantenwinning van de zaak die momenteel uitgegroeid is tot de alom gekende“Supermarkt De Belie”,in de Kerkstraat. Onze tijdsgenoten,gevorderd in leeftijd,durven nog spontaan spreken over de‘Bazar van Kloefkes’. Persoonlijk vind ik het spijtig dat die sympathieke naam stilaan aan het verdwijnen is. Toen wij in 1962 in het voor ons nog onbekende Belsele kwamen wonen,heeft Alice er grotendeels voor gezorgd dat wij snel in de gebuurte en heel het dorp ingeburgerd geraakten. Zij fungeerde als wegwijzer en ombudsvrouw,samen met de speelse winkeljuf Jacqueline,die ook wel haar babbeltje wel kon doen. Alhoewel ik geen winkelloper was en ben,voelde ik mij onmiddellijk thuis in’t Bazarken’. Maar al te vlug wist ik welk vlees er in de kuip zat en bij elk bezoek maakte ik er een grappige attractie van tot groot jolijt van de steeds giechelende Alice. Op een keer stapte ik de winkel binnen en Alice zat aan de kas. Heimelijk fezelde ik“Alice,is’t nu wreed,ik heb het aan mijnen lever en volgens de dokter mag ik enkel eieren van bruine kippen eten“! –“Allez Arnold da’s toch niet waar zeker,nog zo jong”! antwoordde ze duidelijk meelijdend. –“Ja Aliceke dat is erg hé” -“Maar ik ken niets van eieren zulle” Arnold. –“Ik wel” antwoordde ik. “Ga ze dan maar uitkiezen” zei ze. Bij mijn terugkeer aan de kas met het gevulde zakje vroeg ze“Arnold mag ik nu weten hoe je die eieren van die bruine kippen erkent? “Zeker Aliceke,het zijn gewoon de grootste! “Gij godverdekke” kraaide ze“gij zult nooit beteren”. Alice kon fratsen verdragen en er zelfs van smaken. Zij zelf was ook van geen kleintje vervaard en wist ook wel in bepaalde situaties aardig uit de hoek te komen. Alice stond ook bekend voor haar grote devotie van O.L.Vrouw zodat ze onvermijdelijk werd aangeworven voor het dragen van het Mariabeeld in de jaarlijkse processie. Hiervoor kwamen enkel‘zuivere maagden’voor in aanmerking. Door wie en hoe deze delicate selectie werd uitgevoerd,is voor mij nog altijd een groot vraagteken. In alle geval Alice was een vaste‘draagster’. Naar jaarlijkse traditie ging ze gedurende de maand mei te voet naar O.L.Vrouw van Oostakker,en keerde dan terug per trein. Zo gebeurde het dat ze op een keer rustig op de trein zat en haar vermoeide benen uitstrekte tot op het tegenliggende bankstel. Een vermoedelijk strenge conducteur maakte haar de bemerking duidend op haar voeten:“Madameken,doet gij dat thuis ook”? –“Ah ba neen’ik,Meneer,thuis heb ik genen trein”! antwoordde ze prompt. “Allez,laat ze maar liggen” sprak de lachende man. “Mijnen benen,meneer”? vroeg ze nog schalks. “Awel,Aliceke gij zijt gisteren naar Oostakker geweest” vroeg ik haar op een keer. –“Ja,ja en ik heb voor jou gebeden”. –“Allez,bedankt hé,ik zal het zeker gewaar worden”,repliceerde ik. ’s Avonds kreeg ik toch wel vliegende tandpijn zeker. Nog enkele anekdotes zou ik kunnen vertellen. Maar helaas,die verplichte‘beteugeling’van het teugeltje. Nu ga ik maar rusten,met gestrekte benen op de zetelbank,ook al heb ik geen trein,terwijl mijn vrouwtje een lekkere omelet van eieren van een‘bruine’kip aan het bakken is. Ze zal lekker smaken,een omelet van reuze grote eieren. Grote eieren zullen er steeds zijn maar“reuzinnen” als Alice worden er helaas niet meer gemaakt. Jammer is dat!
Kermiszondag 14 juni 2009 Initiatief van de Deelcultuurraad,werkgroep“Kunst in Belsele”,in samenwerking met het stadsbestuur PROGRAMMA: 10.00 vertrek van de fanfare naar de sportcentrum‘De Klavers’10.30 inhuldiging van“De Olympische Ringen”(Hugo Van der Wildt),optreden van turnkring Ritmica,toespraak van schepen van Sport,Gaspard Van Peteghem 11.00 inhuldiging van“De Wassende Vrouwen”(Dora De Coninck),optreden van toneelgroep Phoenix aan de dorpspomp,toespraak van schepen van Cultuur,Lieve van Daele 11.30 inhuldiging van“De Klokkenlapper”(Koenraad Rossaert),optreden van toneelgezelschap De Klokkenlappers,toespraak van schepen van economie en landbouw,Jos De Meyer,slotwoord door Burgermeester Freddy Willockx 12.00 receptie aangeboden door het stadsbestuur,in het gemeentehuis,of op het dorpsplein,naargelang de weersomstandigheden 13.30 napraten,eten en drinken op de koer van‘De Kouter’16.00 concert met de Afrikaanse Issa Sow
De handboogsport omvat in de huidige betekenis zowel het hogewip-schieten als het liggendewipschieten. In de vroege Middeleeuwen trof men in vele nederzettingen de gilden aan als verenigingsvorm. Deze gilden bestonden uit kooplieden en welstellende ambachtslieden. Ze verwierven geleidelijk aan een aantal privileges voor hun leden. De schuttersgilden ontstonden eind 13de of begin 14de eeuw. De schuttersgilden kregen via een octrooi de toelating om met bepaalde wapens te oefenen met het oog op de weerbaarheid en de verdediging van het grondgebied. De gildebroeders moesten de eed van trouw afleggen tegenover de gemeentelijke overheid. Daartegenover gold voor de overheid de verplichting om te zorgen voor vergoeding voor kledij,soldij bij de wachtdienst,de beschikking over een oefenterrein,... De invloed op het dorpsleven is op vele plaatsen blijven bestaan. Het dorpsleven draaide immers rondom het bestaan,de activiteiten en de invloed van de gilden. Vele vooraanstaande families aanzagen het als hun plicht om de gilden in stand te houden. Zij bewerkstelligden het voortbestaan van dit gemeenschappelijk erfgoed,dat van vader op zoon overging. De gilden waren tevens een voorbeeld in hun democratische samenstelling:notabelen,burgerij,notaris,boer en arbeider fungeerden er samen en op dezelfde hoogte. En in Belsele? In de loop van 1660 vroegen een aantal voorname ingezetenen van de gemeente de machtiging voor de oprichting van een handboogschuttersgilde met als motivatie:“tot ontspanning en vereniging der jonkheid” en onder de bescherming van Sint-Sebastiaan. De oorkonde werd op 24 januari 1661 verleend door Philips IV,Koning van Spanje en heerser over de Zuidelijke Nederlanden. In 1662 werden de‘Statuyten en de ordinantiën’opgesteld en goedgekeurd. De eerste hoofdman schonk bij deze gelegenheid aan de gilde een zilveren breuk of halskraag,versierd met zijn wapen en opschrift. Deze breuk werd versierd met twee massief zilveren platen. Bij het 300-jarig bestaan in 1961 en het 325-jarig bestaan(1987)werden de namen van de Hoofdmannen en de leden erop aangebracht. Deze breuk is daardoor van onschatbare waarde. Er bestaat ook nog een blazoen dat in de kerk te bewonderen is. De statuten werden in de loop van de geschiedenis herhaaldelijk aangepast. Maar de laatste versie is toch ook al van 1865. De gilde zocht ook contact met andere gilden en nodigde regelmatig andere broederschappen uit. Handboogschuttersgilden hielden van feesten. Zo’n feest kon vroeger wel eens drie dagen duren. In 1666 vermeldt de rekening dat er 106 disgenoten waren die samen een‘stuk wijn’en nog‘10 tonnen bier’dronken. Ook vandaag grijpt de Gilde elke gelegenheid aan om te feesten,al worden het geen drinkgelagen zoals vroeger. Op zondag 2 juli 1961 werd het 300-jarig bestaan van de Gilde gevierd en was er voor het eerst sprake van twee erevoorzitters,Fernand Van Geertruyen en Hubert Boelens,burgemeester en gewezen hoofdman,beiden brouwers!!! In 1987 vierde men het 325-jarig bestaan en in 1997 werd Alfons Smet gevierd voor zijn gouden schuttersjubileum en tevens 40 jaar secretariaat. Als tussendoortje had men nog de inwijding van het derde en nieuwe vaandel in 1969,en het gouden schuttersjubileum van Cyriel Wauters,Edgard Van Den Berghe en AndréEngels in 1970. Onder impuls van secretaris Alfons Smet kregen de contacten met de andere gilden een vaste structuur. Door de vele oorlogen en rampen zijn slechts weinig documenten en waardevolle gildeschatten uit het verleden bewaard gebleven. Niemand ontkent de waarde van de oude gildeschatten. Ze getuigen van een voorname rol die de gilden gedurende vele eeuwen hebben gespeeld,niet alleen op historisch maar even goed op kunsthistorisch en volkskundig gebied. Bij inactiviteit van de gilden zouden al deze schatten best terecht komen in musea,waar ze ten dienste staan van kunstliefhebbers,heemkundigen en gewone bezoekers. Alfons Smet heeft ruim dertig jaar gezocht om de archieven terug te vinden van deze volkssport,gekenmerkt door verbondenheid en vriendschap,eigenschappen die er hoog in het vaandel worden gedragen. Wie geïnteresseerd is in een breedvoerig en gedetailleerd verslag van deze eeuwenoude Gilde kan altijd bij hem terecht. Tekst van Alfons Smet en AndréVan Landeghem

Deze groenblijvende struik of boom die verspreid voorkomt in bergachtige streken en in het noordelijk halfrond,heeft zeer smalle bladeren met scherpe puntjes. De bessen zijn bolvormig,eerst groen,en daarna blauwachtig zwart.

Het is een vanouds bekend middel bij waterzucht en werd aangewend als urineafdrijvend middel. Uit“Zak-encyclopedie van medicinale planten”:Diureticum(=vochtafdrijvend middel): Jenever-elixir:75 g bessen gedurende 7 dagen laten macereren in een liter witte wijn van goede kwaliteit. Filtreren en dagelijks een glaasje van deze likeur drinken.

Culinair zijn de bessen van belang voor het kruiden van gerechten zoals zuurkool en rode kool. Ook zijn ze uitstekend te gebruiken in marinades en zoetzure inmaakbereidingen. Jeneverbes wordt traditioneel gebruikt om gin te aromatiseren

De etherische olie wordt verkregen door stoomdestillatie van vers geoogste takken met bessen of wordt ook alleen uit de bessen gewonnen. De olie heeft een lichtgele kleur met een zoete,houtige geur die op het aroma van dennennaalden lijkt en sterk reinigend werkt op lichaam en geest.

In het verre verleden werd jeneverbes beschouwd als een magisch kruid om kwade geesten af te weren. Heden gebruikt men weer de etherische olie om zich te beschermen tegen negativiteit:ze reinigt de gevoelswereld als men van anderen‘slechte vibraties’heeft meegekregen.

Op fysiek vlak gebruikt men de etherische olie bij verkoudheid en aandoeningen van de luchtwegen(bv. in verstuiving)en in massageolie bij reumatische klachten.

Ingrid Schevernels,herboriste-aromaconsulente,Schrijberg 153 Belsele 03 772 29 120474 24 66 12

Tijdens de dorpsraad van februari gaf schepen Ben Van Eynde uitleg bij de nieuwe formule van de huisvuilomhaling. Sinds Nieuwjaar is dit gewijzigd. Het is belangrijk om de kalender goed in het oog te houden,omdat er slechts elke veertien dagen restafval wordt opgehaald. De andere weken wordt de groene Gft-container leeggemaakt. Op de dorpsraad van maart vroeg UNIZO-Belsele,bij monde van Hans Troch,om het proefproject met verzonken afvalcontainers,zoals gepland in Sint-Niklaas,ook in Belsele op te starten. De dorpsraad van Belsele werkt aan een kenningsmakingsbrochure voor de nieuwe inwoners van Belsele. In deze brochure zal alle nuttige informatie over het leven in Belsele staan. De Reynaertredactie vraagt aan de verantwoordelijken van verenigingen om de gegevens over hun vereniging door te geven aan het secretariaat van de dorpsraad via dit adres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Jeugdhuis“’t Pleksken” is niet meer. Leve JC De Galjaar. Na enkele moeilijke jaren stierf het oude jeugdhuis een stille dood. Niet omdat er geen behoefte aan een JC was,maar de problemen met de huisvesting deden de jeugdhuiswerking de das om. De Reynaertredactie bedankt al wie zich ooit ingezet heeft voor‘t Pleksken. Een groep jonge mensen wil nu de draad opnemen en starten met een nieuwe werking onder een nieuwe naam. De activiteiten gaan door in de containers naast‘De Klavers’. De start is voorzien op 8 mei met een officiële receptie,het begin van een denderend weekend. Wij wensen de jonge mensen in ieder geval een vliegende start en veel succes bij de uitbouw van hun JC. Dit jaar worden rioleringswerken uitgevoerd in de Kerkstraat en aan de Ossenhoek. Minister Crevits heeft daarvoor subsidies voorzien. Ook de Waterstraat in Puivelde wordt opgeknapt. Door de werken aan de N-70 aan het kruispunt van Duizend Appels is de richting Sinaai afgesloten. Het doorgaand verkeer en bezoekers van de handelszaken op de Schrijbergstraat kunnen gebruik maken van de Oude Baan en de Neerkouter. De bewoners van deze straten zullen de automobilisten dankbaar zijn als zij hun rijstijl aanpassen aan de moeilijke situatie. Vanaf 16 maart wordt gewerkt aan de Plezantstraat. Daardoor zal de druk op de Hoge Bokstraat nog toenemen. Nu al denderen 1800(vracht)wagens vanaf 5 uur’s morgens door deze woonstraat. De situatie wordt er voor de inwoners nog hachelijker. En er is geen verbetering op korte termijn. De doortrekking van de N-41 staat voorlopig niet op het programma van de Vlaamse regering en Groen! heeft zelfs gevraagd om dit traject helemaal te schrappen. Op de nieuwjaarsreceptie van DCR Belsele kwam Ellen De Jans toelichting geven over de werking van de Erfgoedcel Waasland. De bestuursleden van de aanwezige verenigingen kregen te horen hoe de erfgoedcel werkt,wat de bedoeling is en hoe zij de verenigingen kunnen helpen bij het bewaren van vb. hun archief. Luk Huys,bestuurslid van de DCR,las een tekst voor over de Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan. Deze vereniging is de oudste in Belsele en gaat terug tot 1661. Dank zij de onverdroten inzet van Fons Smet kunnen zij beschikken over een enorm archief. Wegens gezondheidsredenen kon Fons zelf spijtig genoeg niet aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie. Verder in deze Reynaert vind je een samenvatting van deze tekst. Proficiat aan de‘Orde Van de Muilentrekkers’,organisatoren van de carnavalstoet,sinds 1979. In het begin was het echt amateurswerk. Dit jaar waren de wagens van een uitzonderlijke kwaliteit. Dank zij het stralende weer kwamen vele mensen genieten van dit volkse evenement. Proficiat aan de jonge mensen van‘Karree Konfituur’met hun finaleplaats in de Radio-2-wedstrijd‘Schrijf er maaréén.’Met‘Heel uw verdriet’waagt‘Karree Konfituur’zijn kans in de grote finale. De Reynaertredactie duimt en stemt voor onze finalisten! Naar aanleiding van het boekenweekend‘Archipel’op 25/26 april ontwierp J. Pattyn een speciaal juweel. Dat is de inzet voor een poëzieschrijfwedstrijd. Wie een gedicht schrijft met als thema‘Het Juweel’kan de armband winnen. Info via 03 780 36 83 of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Wandelclub,Aktivia Lid nr.150,secretariaat:Bergstaat 30,9111 BELSELE heeft een drukke clubperiode achter de rug. Eerst ons jaarfeest met 160 deelnemers en dan hebben we een reis gemaakt naar Altenmarkt in Oostenrijk. Met de Krokuswandeling verwelkomden we 747 deelnemers,en dat op een vrijdag! Nu volgt op 12 april onze 25ste Reynaerttocht. Wij vertrekken aan de gemeenteschool Gavertje 4(hoek Gavermolenstraat te Belsele),met een vrije start tussen 8 uur en 15 uur Er is keuze tussen 6-11-17 en 23 km. Deze wandeling maakt deel uit van de Wase Wandelgordel. We zorgen voor een mooi en rustig parkoer en voor verzorgde controleposten. Dan volgt op 5 juli onze 17de Molsbroektocht,vertrek aan de Basisschool,Kerkhofstraat te Lokeren. Vrije start tussen 8 uur en 15 uur en keuze tussen 6-11-17-23 en 30 km. Deze wandeling is zeker aan te raden voor alle natuurliefhebbers.We bezoeken het“Molsbroek”,de“Beulaersmeerschen” en het Witte meer in Waasmunster. Wie mee wil naar het Zwarte Woud,kan inlichtingen vinden op de website. Ook niet wandelaars komen er aan hun trekken. Voor een goedkope en gezonde hobby kan je dus bij ons terecht:Rita Heirbaut,tel. (03) 7724603. http://users.skynet.be/reynaertstappers.belsele