De nieuwe regeling van huisvuilophaling zorgt bij vele inwoners voor de nodige problemen. Vuilniszakken staan te lang buiten. Bewoners van appartementsgebouwen klagen over stank en geurhinder,zeker als het warm weer is. Ook de GFT-bakken voldoen niet aan de verwachtingen. De afvalintercommunale MIWA bekijkt de problemen en mogelijks wordt het huisvuil opnieuw elke week opgehaald. De redactie van De Reynaert vraagt een grondige evaluatie van de huidige toestand en dringt aan op een oplossing op korte termijn voor de problemen,zeker met de warme zomermaanden voor de boeg. Het stadsbestuur heeft beslist dat de deelgemeentehuizen tussen 13 juli en 14 augustus gesloten zijn. De redactie van‘De Reynaert’vindt dit niet kunnen. Het stadsbestuur gaat er van uit dat iedereen zich naar het centrum van de stad kan verplaatsen,wat zeker niet het geval is voor minder mobiele mensen. Wij vragen met aandrang om minstens een dag in de week de dienstverlening te verzekeren. Waaslanders kunnen hun vragen over hun(toekomstig)pensioen voortaan opéén adres stellen. In het thuiszorgcentrum 'tPunt in de Lamstraat zullen experts van de drie federale pensioensinstellingen zitdagen houden. 't Punt,Lamstraat103 in Sint-Niklaas. Info op 03-778.68.68 www.tpunt.be Proficiat aan het Sint-Nicolaasgenootschap voor de niet aflatende ijver om het Sinterklaasgebeuren de nodige uitstraling te geven. Sinterklaas en Sint-Maarten zijn opgenomen in de inventaris van immaterieel erfgoed voor Vlaanderen. Er zijn waardevolle culturele zaken die eerder op een idee zijn gestoeld dan op een zichtbaar fenomeen zoals een gebouw of landschap. Sinterklaas en Sint-Maarten zijn figuren die jaarlijks opnieuw opduiken en vele kinderen genoegen verschaffen. Met de opname in de lijst van immaterieel erfgoed Vlaanderen,staan Sinterklaas en Sint-Maarten nu in dezelfde lijst als de Heilige Bloedprocessie in Brugge en Carnaval Aalst. Het stadsbestuur heeft een nieuw subsidiereglement uitgewerkt voor scholen. Creatieve en sportieve initiatieven worden beloond. Vele ouders ondervinden dagelijks en zeker tijdens de vakantiemaanden problemen rond kinderopvang na de schooluren. De stad wil daarmee ingaan op de steeds groter wordende vraag naar naschoolse opvang. “Alle mogelijke initiatieven kunnen gesteund worden. Van extra leerkrachten voor de naschoolse activiteiten tot de huur van locaties en het materiaal",zegt schepen voor Welzijn Christel Geerts(sp.a). De stad zet een totaalbudget van 10.000 euro opzij voor creatieve activiteiten en 8.000 euro voor sportieve initiatieven. Scholen kunnen tot 400 euro subsidies krijgen per schooljaar. Vanaf volgend schooljaar komt er ook een Sport Na School-pas voor leerlingen. Met dat pasje zullen leerlingen van het secundair en hoger onderwijs in Sint-Niklaas na de schooluren kunnen sporten bij clubs,in fitnesscentra en andere sportinstellingen. De pasjes worden verkocht op school voor de prijs van 25 euro voor twaalf weken en 40 euro voor 24 weken. Het gebruik van de pasjes gaat in het najaar van start. De Reynaertredactie steunt dit initiatief ten volle. Vele studies wijzen immers op het ondermaats niveau van de fysieke ontwikkeling van Vlaamse kinderen. Alle middelen zijn goed om daaraan te verhelpen. Ook voor de sportverenigingen is dit een mogelijkheid om nieuwe leden aan te trekken. Jong geleerd is immers oud gedaan.