De Raaklijn heeft het voorontwerp van het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen gelezen(een turf van 460 pagina’s). Hieraan hebben we in onze vorige katern de nodige aandacht gegeven. Samen met Stramin waar de Raaklijn in vertegenwoordigd is hebben we onze opmerkingen overgemaakt aan de provincie en ter informatie doorgespeeld aan het schepencollege. Het schepencollege heeft tot onze vreugde zeer positief gereageerd en stelde onmiddellijk een overlegronde vast. Wij zijn dus rechtsreeks betrokken in deze gesprekken maar dan wel via Stramin(de stedelijke milieuraad). Wat is nu de bedoeling van dit overleg? Het is de bedoeling dat structuren zoals open natuurlijke ruimte,landbouw,wonen,economie,mobiliteit en recreatie beter op elkaar zouden afgestemd kunnen worden,waarbij de planologische visies binnen elk domein versterkt tot hun recht zouden komen. De voorstellen die hier opgesomd zijn gaan enkel over Belsele maar het is de bedoeling dat het overleg over het gehele grondgebied van St-Niklaas gaat. Binnen de gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen zouden deze gewestplanwijzigingen zeker aan bod moeten komen. Zo hebben we verschillende herbestemmingen in ons hoofd: Het gebied gelegen tussen de Schrijbergstraat,Schoonhoudtstraat en N70,ingekleurd als woonuitbreidingsgebied,omvormen tot KMO en landbouw- of groenzone. De Firma Van Remoortel,een zonevreemde KMO,omvormen tot woonzone. Het gebiedje dat gelegen is tussen de Kleemstraat,Heiakker en de spoorlijn Gent-Antwerpen,nu bestemd als natuurgebied,omvormen tot woongebied. Het gebied dat nu gekend is als de toekomstige stadsverkaveling omvormen van woongebied naar natuurgebied. De oranje gebieden in de bosstructuren van het Waterschoot en Puivelde omzetten in groengebied,met uitdovend karakter voor de illegaal bewoonde en milieubelastende weekendverblijven. Het woongebied tussen de N70,Lange dreef,Kasteeldreef en Hof van Belsele omzetten in recreatief gebied dat aansluit met dat voor dagrecreatie. De lege bedrijfshal van de vroegere vleeswarenfabriek ligt in landbouwgebied dat niet gebruikt wordt maar wel een bos bevat en een parkrelict langsheen de Belselebeek. Dit gebied omzetten(enkel wat de gebouwen betreft)in woonzone en het bosje en parkrelict en de rand langsheen de Belselebeek in groengebied. Besluit Belsele is als deelgemeente met(bijna 10 000 inwoners)de grootste hoofdkern van het Waasland. Men zal dus rekening moeten houden met dit gegeven. Men dient daarbovenop te stellen dat bij de woonbehoeftenstudie in de gemeentelijke structuurplannen consequent rekening moet gehouden worden met de toebedeelde woongelegenheden en de juridische voorraad per deelgemeente,met andere woorden de leegstand en renovatiewoningen+open kavels moeten hiermee in rekening gebracht worden. Bovendien dient men ook rekening te houden met de woonmogelijkheid die vrijkomt wanneer er bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd. Vandaar het belang van dit overleg.