Raadslid De Cuyper(CD&V):dankt uitdrukkelijk de schependienst die mede ontwerper was van dit project en de Belseelse Dorpsraad die er na vele jaren in slaagde de neuzen in dezelfde richting te doen wijzen. De uiteindelijke oplossing voor de kruispunten aan de Kerkstraat en de Sint-Andriesstraat vindt hij uiteraard positief. Deze ontwerpen komen nog uit het eerste plan van hemzelf. Hij waarschuwt dat zone 30 een vals veiligheidsgevoel kan geven en vraagt om Middenstand en Dorpsraad verder inspraak te geven bij de uitvoering. Raadslid Charlier(N-VA):kleurde het eindwerk met groene en rode pen. Groene pluspunten: inspraak Dorpsraad,soms onenigheid met schepen Van Peteghem maar telkens opnieuw verder gewerkt met democratische ingesteldheid en positieve kontakten met stadsbestuur. verkeersveiligheid,zone 30,het dorp als ontmoetingsplaats aandacht voor winkelen,wandelen,wonen,slapen uitrit naar het Dorpsplein op het Parochieplein(achter de Kerk)éénrichtingsverkeer aan de Post(Kasteeldreef)Rode minpunten: ontbreken van aanpak van de toegang naar Belseledorp aan het Essostation(dringend overleg gevraagd met Vlaams Gewest)kruispunt Sint-Andriesstraat:betere oversteek voor fietsers noodzakelijk. kruispunt Kerkstraat:omdat de Kerkstraat meer verkeer te verwerken zal krijgen had men de zone 30 tot en met de schoolomgeving moeten aanleggen. Kerkpleintje had autovrij i.p.v. –luw moeten zijn. nog geen reactie op de vraag van de culturele verenigingen naar een beeld Beoordeling:globaal genomen is het plan te weinig ambitieus Raadslid Wymeersch(Vl-Blok):het ontwerp heeft te weinig rekening gehouden met de bestaande situatie,momenteel gaat 65%van het verkeer de Kerkstraat in. Er is minder parkeergelegenheid in het Dorp zelf. De oprit vanuit Hulstendreef naar de N70 moet dringend samen met Belseledorp aangepast worden. (opnieuw bespreking nodig met Vlaams Gewest) . Raadslid Suy(VLD):deelt de bekommernis van de middenstanders i.v.m. parkings en fasering van de werken. Raadslid Foubert Erwin(Groen!):het groen ROND het dorp meer accentueren. Schepen Van Peteghem(Spa):somt de positieve punten nog eens op:plein-functie,aangename samenwerking“achter de schermen” met raadslid De Cuyper(verwijzing naar de vroegere plannen van de voormalige schepen van verkeer),in het lastenboek is een uitvoering in 6 fasen gevraagd,er is al afspraak i.v.m. de opvolging op de werfvergadering met Middenstand en dorpsraad. In een latere fase zal het rioproject Kerkstraat en Hof Van Belsele aangepakt worden(ook qua verkeersveilige inrichting). Een kunstwerk kan er komen als de kostprijs van de werken zou meevallen. Schepen Vercauteren(Spa):dit plan is een compromis,sommigen(de schepen incluis)hadden verder willen gaan,. Later kan het misschien nog verkeersluwer. De“poorten” van Belsele zullen aangepakt worden,trouwens het opschuiven(150m)van de rotonde aan de Tuinlaan zal al veel verkeer richting N70 sturen. Aan het Esso-station zal men er voor zorgen dat in de toekomst het verkeer niet meer aan hoge snelheid Belseledorp kan inrijden en dient er een dubbelrichtingsfietspad te komen tussen Belseledorp en de Oude Baan. Er zijn evenveel parkeerplaatsen,weliswaar iets verder van het Dorpsplein af. In dit plan is er dus zone 30 vanaf de apotheker tot aan de post(later eventueel tot aan Drie Linden). Burgemeester Willockx:benadrukt de organisatie van de inspraak,de confrontatie met specialisten en meer geëngageerde mensen. Tegenstrijdige signalen vanuit Unizo doet het stadsbestuur zelf de knoop doorhakken wat de timing betreft,in principe starten de werken nog dit jaar na het bouwverlof. Het plan wordt goedgekeurd,Blok,NVA en VLD onthouden zich. Als moderator van de Dorpsraad van Belsele heb ik met veel belangstelling dit debat gevolgd. Het valt me op hoe de gemeenteraadsleden gelijklopende commentaren gaven met wat we op de dorpsraadsvergaderingen van de belangstellende Belselenaren zelf hoorden. Door eerst de specialisten aan het woord te laten en daarna iedereen zo ruim als mogelijk inspraak te geven is inderdaad het uiteindelijke plan een compromis geworden. Het had zeker ambitieuzer gekund,maar de een wilde meer parking,de ander meer groen. Het uiteindelijke resultaat mag best gezien worden,en,als de tijd er rijp voor is kan er nog ruim aangepast worden. Het plan is immers zeker moduleerbaar. Ik wil via deze het stadsbestuur danken voor de inspraakmogelijkheid die we kregen,inspraak die de Belselenaren aanvankelijk met respect afdwongen en met ernst verdienden. De enige valse noot blijft de discussie omtrent de timing:we zullen zeker waakzaam blijven en bij de uitvoering van de werken zowel vanuit Unizo als vanuit de Dorpsraad vanaf de aanvang van de werken de wekelijkse werfvergaderingen met aandacht volgen.