Nadat in de dorpsraad en in de kranten berichten verschenen over de inrichting van een speelterrein,annex fuifzaal,voor de jeugd,stelde Annnemie Charlier de vraag aan het stadsbestuur hoever men met deze plannen staat. Het AVK-bestuur heeft samen met de jeugd- en de milieuverenigingen altijd geijverd voor de aanleg van een educatief natuurgebied in het dorpscentrum. De vooropgestelde gronden passen in onze visie op het gebruik van de open ruimten in het dorp. Het stadsbestuur antwoordde dat deze 6 ha grond ingekleurd staan als natuur- recreatiegebied en dus zeker niet kunnen aangewend worden voor bebouwing. De realisatie van de plannen zal evenwel niet meer kunnen tijdens deze legislatuur bij gebrek aan financiële middelen en wordt vooruitgeschoven naar de volgende bestuursperiode. AVK hoopt samen met de Belseelse(jeugd)verenigingen dat er werk wordt gemaakt van dit initiatief. Een speelbos en natuurpark passen trouwens in de visie van het stadsbestuur,ontwikkeld in de beleidsnota“groene ruimte”,waarin letterlijk staat dat elke jeugdvereniging,op een avontuurlijk terrein in de buurt,moet terecht kunnen op redelijke wandelafstand.” Op de gemeenteraad van 25 februari 2005 werd gestemd over de verlichting van de monumentale pomp en de kerktoren. Raadslid Annemie Charlier vroeg aan het stadsbestuur bij de plannen rekening te houden met eventuele kunstwerken die later zouden geplaatst worden. Wij hebben daarover in vorige jaargang reeds uitvoerig geschreven. Tijdens dezelfde gemeenteraad vroeg Annemie Charlier aan het stadsbestuur uitleg voor het negeren van de uitslag van de enquête over de inrichting van een zone-30 in de Molenwijk. Zij betreurde het dat het stadsbestuur de uitslag van de enquête naast zich neerlegt. Het verwondert haar trouwens dat het niet vanzelfsprekend is dat de zone-30 wordt ingevoerd in een woonwijk,waar vooral oudere mensen en gezinnen met kinderen wonen. Het stadsbestuur antwoordde dat de enquête bedoeld was om de sfeer en de mening van de bewoners te onderzoeken,maar dat het nooit de bedoeling had de uitslag als bindend te beschouwen. Tijdens de gemeenteraad van januari stonden de aanpassingswerken aan de Hoge Bokstraat op de agenda. Wij vinden dit een goede maar voorlopige oplossing van de problemen. Aan de drukte van het doorgaand verkeer wordt hiermee niet verholpen. De doortrekking van de N-41 zal op termijn de enige afdoende oplossing zijn.