Op het algemeen N-VA ledencongres 11 febr 2006 keurde de N-VA haar programma voor de gemeenteraads-verkiezingen goed. Meer dan 750 leden gaven hun goedkeuring aan 189 congres- resoluties. Het hele programma voor de gemeenteraadsverkiezingen is opgebouwd rond principiële visies over maximale betrokkenheid en inspraak over een transparante en degelijke bestuurscultuur; over inclusief beleid voor jong en oud,en voor al wie het wat moeilijker heeft; over de zorg voor veiligheid,cultuur,sport,mobiliteit,ruimtelijke ordening,leefomgeving en het lokaal economisch weefsel. Onze Belseelse AVK-voorzitster Annemie Charlier werd er op de sofa geïnterviewd door Rani De Coninck over haar ervaringen als gemeenteraadslid in Sint-Niklaas.