Op de gemeenteraad van 23 februari werd het verslag van de politiezone besproken. Gemeenteraadslid Annemie Charlier maakte de volgende bedenkingen in verband met de veiligheid. “De verkeersveiligheid is een thema dat iedereen aangaat. Het kruispunt aan de Schoonhoudtstraat en de Nieuwe Baan is een zwart punt waar veel te snel gereden wordt,waar men dikwijls door het rode licht rijdt. Gelukkig gebeuren er relatief weinig ongelukken. Het Vlaams gewest heeft beloofd om voor de onveiligheid van de N-70 op het grondgebied van Belsele een oplossing te vinden door de inrichting van de rijweg aan te passen. Hopelijk laat dit niet lang op zich wachten. Het gedrag van volwassenen aan de schoolingangen kan nog heel wat beter. Er wordt nog steeds fout geparkeerd op voetpaden en fietspaden,waardoor de situatie voor jonge kinderen aan de scholen levensgevaarlijk wordt. Bij de herinrichting van straten moet daarom extra aandacht gaan naar de schoolomgeving. Bij herhaaldelijk in de fout gaan,moeten ouders beboet worden. Ik pleit ook voor voldoende verkeersagenten aan gevaarlijke kruispunten op de spitsuren,om het verkeer voor iedereen veilig te maken. Ik denk aan het kruispunt Rozenlaan en Sint-Andriesstraat. De herinrichting van het kruispunt heeft de situatie voor veel weggebruikers ingewikkelder gemaakt. Sommige chauffeurs weten zelfs niet wanneer ze hun richtingaanwijzer moeten gebruiken. Ook voor de fietsers is het oversteken van de Rozenlaan richting Klavers er niet veiliger op geworden. Een agent op het spitsuur’s morgens is nodig,tot iedereen de nieuwe verkeerssituatie onder de knie heeft.” “Volgens de Veiligheidsmonitor voelen de Sint-Niklazenaars zich meer onveilig dan de rest van het land,nl. 14%tegenover 11,73 op nationaal vlak. Vrouwen voelen zich onveiliger dan mannen en combineren dit onveiligheidsgevoel met mijdingsgedrag. 9,87%verlaat het huis niet meer als het donker geworden is. Een samenleving zonder misdaad is echter niet mogelijk. Ook daarvan moeten we ons bewust zijn. De politie moet wel voor de grootst mogelijke veiligheid instaan en gezien de algemene tevredenheid van de Sint-Niklase bevolking voor de politiediensten(88,63%),zit men in Sint-Niklaas blijkbaar op het goede spoor.” Hoe de cijfers eruit zien voor Belsele was in deze documenten niet te lezen. Wij weten dus niet of de Belselenaren zich meer of minder onveilig voelen dan de rest van de stad. Misschien is het goed om ook dat eens te onderzoeken. Ook het stedelijk milieubeleidsplan werd door een kritische bril bekeken. Wij vermelden enkel de opmerkingen die gemaakt werden in verband met Belsele. Het hele verslag van de gemeenteraad is te lezen op de webstek van de stad www.sint-niklaas.be. De N-VA-fractie blijft erbij dat nieuwe woonuitbreidingsgebieden niet mogen liggen in overstromingsgebieden,dat de groene ruimten moeten gevrijwaard worden. Er werd weinig of geen rekening gehouden met opmerkingen van Stramin-,de jeugdraad en enkele particulieren,die de moeite gedaan hebben dit document te lezen en te becommentariëren. Sommige suggesties waren echt de moeite waard,vb. het aanleggen van een inventaris van KLE en deze een beschermd statuut toekennen(opm. van Staf Lerno)en een inventaris maken van de aanwezige stralingsbronnen(opm. van AndréWeyn). Als toegevoegd punt werd de tewerkstelling van personen met een handicap in OCMW aangekaart. Helga Stevens,Vlaams parlementslid(N-VA)onderzocht de situatie van de tewerkstelling van personen met een handicap in de verschillende provincies. Uit de enquête blijkt dat personen met een handicap nauwelijks 1,5%van het totaal personeelsbestand uitmaken. Meer dan een kwart van de gemeenten en de helft van de OCMW’s voldoet niet aan de norm. Het resultaat is bedroevend,zeker als men weet dat deze norm enkel geldt voor de vastbenoemde personeelsleden. Dit terwijl de contractuele personeelsleden op heden bijna 55%van het totale personeelsbestand uitmaken. Hierdoor zijn slechts 88 van de 308 Vlaamse gemeenten en 36 OCMW’s door deze norm gevat. Daarenboven ligt de lat zeer laag(op nauwelijks 2%). De stad Sint-Niklaas scoort beter dan de verplichte normering. Het OCMW van Sint-Niklaas voldoet echter niet aan het Koninklijk Besluit van 23/12/1977,dat de lokale besturen verplicht om per 55 statutaire personeelsleden minstenséén persoon met een handicap in dienst te hebben. Met twee personen met een handicap in dienst op een totaal van 659 werknemers(amper 0,3%)beantwoordt het OCMW niet aan de normen. Schepen Kris Van der Coelden(SP-a)antwoordde op de vraag van Annemie Charlier dat minister Inge Vervotte(CD&V)in haar antwoord aan Helga Stevens waarschijnlijk andere cijfers hanteerde dan het OCMW zelf,waardoor een verschillende interpretatie mogelijk is. De bevoegde schepen is ervan overtuigd dat het OCMW voldoet aan de normering.