Op 8 oktober worden de gemeenteraden en provincieraden voor de volgende zes jaren opnieuw verkozen. Bij deze verkiezingen beslis jij wie jouw stem heeft in de gemeenteraad,wie jouw ideeën onderschrijft en steunt. Elke vereniging,straat,inwoner heeft wensen voor de komende zes jaar. Sommige wensen en ideeën dienen het algemeen belang,anderen zijn niet gespeend van een portie eigenbelang. Reynaert noteerde de verzuchtingen van de bevolking,heeft enkele prioriteiten op een rijtje gezet en hoopt gehoor te vinden bij het volgende stadsbestuur. Uitbouw van een jeugdsite:op korte termijn moet voorzien worden in een instapruimte voor jeugdhuis‘tPleksken’. Op lange termijn(zes jaar)moet een nieuwe jeugdsite gebouwd worden waar alle jeugdverenigingen,indien ze willen,hun stek vinden. Het rusthuis moet aangepast worden aan de noden van de 21ste eeuw. Toegankelijk maken van alle publieke ruimten voor mensen met een handicap,o.a. het gemeentehuis moet een lift krijgen. Verdere uitbouw van de sport- en culturele infrastructuur. Uitbreiding van de cursussen van de stedelijke Academie(zowel Beeldende Kunsten als Muziek,Woord en Dans). De lokalen van‘de kouter’kunnen ook in de namiddag gebruikt worden. Plaatsen van de kunstwerken in het dorp,in samenwerking met Kunst in Belsele. Dit is de kers op de taart van de dorpskernvernieuwing. Redding en behoud van de Molensite. Werk maken van een stedelijk kinderdagverblijf in Belsele. Behoud van het landelijk karakter van onze gemeente. De groene ruimten worden niet langer aangesneden. De voorkeur gaat naar inbreidingsprojecten. De kleine landschapselementen worden bij nieuwe projecten altijd gewaardeerd en in de plannen opgenomen. Onderhoud van fietspaden,wandelpaden,voetpaden en straten,zoals een goede huisvader past. In kader van de waterbeheersing,heraanleg van Hof van Belsele,Kerkstraat en de Molenwijk. Verkeersveiligheid optimaliseren door de lappendeken van de verschillende zones beter op elkaar af te stemmen. Optimalisering van de dienstverlening naar de bevolking. Vb. ‘De Lijn’. Definitieve oplossing voor de problemen van de bewoners van de Hoge Bokstraat. Er zijn geen geldverslindende projecten nodig,die enkel een aanzuigeffect zullen kennen. Op korte termijn moet het zwaar verkeer ontraden worden deze woonstraat te gebruiken. Op lange termijn moeten alle overheden beslissen tot een kleinschalige doortrekking van de N-41. De Amedee Verbruggenkring roept op om de politici te steunen die zich openlijk achter de verzuchtingen van de Belseelse bevolking scharen.