Beste Reynaertlezer,30 december 2006 Het jaar loopt alweer naar het einde. De kalkoen van Kerstmis is verteerd en het buffet van eindejaar staat klaar. Het einde van een jaar noopt ons steeds tot terugblikken. In de kranten,op televisie en radio worden we overstelpt door jaaroverzichten en lijstjes allerhande. Ook op persoonlijk vlak blikken we graag even terug. Misschien was 2006 zoals je verwacht had. Misschien kreeg je wat je gehoopt had en kwamen enkele van je wensen uit. Dan voel je je waarschijnlijk een zondagskind. Moge het zo blijven in 2007. Misschien bracht het afgelopen jaar minder mooie dagen en te veel ontgoochelingen. Dan wenst het bestuur van AVK je een beter en mooier 2007. Ook wij willen even terugblikken op 2006 en vooruitkijken naar 2007. Op wereldvlak schieten mij twee belangrijke feiten te binnen. Ten eerste de aandacht die er gegaan is naar de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan voor de mensen hier en elders. Vooral de film van Al Gore en het initiatief van Margaretha Guidone uit Kapellen is me bijgebleven. Op alle niveaus wordt er sindsdien gepraat over hoe we de trend kunnen ombuigen en de aarde kunnen bewaren voor de mensen na ons. Dit blijft een belangrijk thema in 2007. Tweede feit met verregaande gevolgen is de doodstraf voor Saddam Houssein. Deze morgen werd meegedeeld dat de doodstraf uitgevoerd werd,ondanks o.a. Europees protest. Dat de voormalige dictator de doodstraf verdiende staat buiten kijf,maar volgens onze Europese humanistische en gelovige principes kunnen wij het uitvoeren van deze doodstraf niet goedkeuren. Wat zullen trouwens de gevolgen zijn voor de situatie in Irak? De burgeroorlog eist daar alle dagen vele slachtoffers. Voor- en tegenstanders van Sadam Houssein zullen dit feit aangrijpen om mekaar nog heviger te bestrijden. Irak is een verdeelde natie en ook nu zijn de gewone Irakezen het slachtoffer. Dichter bij huis blijven de zinloze moorden in eigen land in ons geheugen hangen. Joe,Luna,Oulemata en Guido zijn de namen van 2006. Ze werden vermoord op klaarlichte dag,in de publieke ruimte. We reageerden met een witte mars. Dit keer niet om de politie en het gerecht op hun plichten te wijzen,maar om onze afschuw tegenover zoveel zinloos geweld duidelijk te maken. We ijverden voor een samenleving met meer verdraagzaamheid,met rechten en plichten. Dit is ook de uitdaging voor 2007,het organiseren van een samenleving waarin het goed is om leven voor iedereen. Wat brengt ons 2007? In ieder geval de toetreding van twee nieuwe lidstaten in de EU,Bulgarije en Roemenië. Dit gaat met minder feestgedruis gepaard dan uitbreiding in 2004 met 10 landen. Maar voor de nieuwe EU-burgers is dit even belangwekkend. Hoe zal trouwens onze economie op deze uitdaging inspelen? Hoe zal de politiek reageren? Zal er eindelijk werk gemaakt worden van een nieuw Europa,met een echte grondwet? Hoe zullen de kleine staten en regio’s waaronder Vlaanderen behandeld worden in dit grote gegeven? In ieder geval federale verkiezingen. De paarse regering van Guy Verhofstadt zal op haar verdiensten beoordeeld worden. Wij hopen dat de Vlaamse partijenéén front vormen tegen het Njet van de PS en samen gaan voor verdere stappen in de staatsvorming,zoals opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord. Vlaanderen verdient beter dan het vandaag krijgt. In ieder geval in alle steden en gemeenten nieuwe besturen. Vanaf 2 januari treden ze in werking. In Sint-Niklaas heeft de nieuwe coalitie een nieuw witboek geschreven. Vanaf 9 januari wordt het witboek aan het‘middenveld’ter beschikking gesteld. Opmerkingen en aanvullingen kunnen gemaakt worden. Op de gemeenteraadszitting van maart wordt dit geamendeerde witboek ter stemming voorgelegd. De dorpsraad van Belsele bespreekt dit witboek op 12 februari. Wie inspraak wil,komt naar dit belangrijk overleg. In ieder geval in Belsele een nieuw bestuur binnen de deelcultuurraad. Ondergetekende werd tot voorzitter gekozen. Ik hoop de culturele verenigingen dichter bij mekaar te brengen en samen een paar initiatieven op het getouw te zetten. In samenwerking met‘de Raaklijn’wil het nieuwe bestuur een natuurleerpad uitstippelen. We dromen van een cultuurmarkt en van een evenement rond’50 jaar Verdrag van Rome’. We hopen op de realisatie van de kunstwerken in Belsele,samen met KIB. Als voorzitter wil ik ook op bezoek gaan bij de verschillende aangesloten verenigingen om te horen wat leeft in Belsele. Meer daarover verneem je op de nieuwjaars-receptie van de DCR op 17 januari 2007. Voor de rest zal veel verder gezet worden,wat vandaag al begonnen is. Plannen die gemaakt werden,worden uitgevoerd. De wereld zal er niet spectaculair op vooruit gaan. Honger,oorlog en natuurrampen zullen de mensen hier en elders blijven teisteren. Wij kunnen de wereld niet veranderen. Wij kunnen alleen maar ons best doen om het leven dicht bij ons voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. We kunnen enkel hopen dat de groten der aarde hun verantwoordelijkheid opnemen. Het AVK-bestuur en de Reynaertredactie wenst u,beste lezer,in ieder geval een gelukkig en gezond 2007.