Beste Reynaertlezer, De Sint was in het land. Voor klein en groot,voor al wie braaf was,bracht hij cadeautjes. De kerstlichtjes versieren straten,huizen en pleinen. Folders met ideeën voor kerst- en nieuwjaarscadeautjes vallen in de brievenbus. Het eindejaar is een van de gezelligste perioden van het jaar. Het schept vrede en verbondenheid tussen de mensen. In deze periode wordt gedacht over familiebanden,vrienden,de gemeenschap. In vele kranten en tijdschriften verschijnen studies over maatschappelijke en sociologische thema’s. Het is inderdaad niet overal goud wat blinkt. Het maatschappelijke klimaat oogt opnieuw positief maar er blijven onderliggende spanningen. De economische crisis heeft hard toegeslagen en vele mensen voelen zich niet meer zo zeker van‘hun geluk’,lees hun werk en inkomen. Drie op tien van de 35-54-jarigen maken zich zorgen over de betaalbaarheid van hun pensioen. Het is ooit anders geweest. Wij rekenden erop dat‘vadertje staat’voor onze pensioenen zou zorgen. Ook de samenstelling van bevolking,de interculturaliteit,blijft nog steeds een onderwerp van gesprek. Meer dan de helft van de Vlamingen is en blijft ervan overtuigd dat de aanwezigheid van verschillende culturen eerder een verrijking dan een bedreiging vormt. Maar een kwart van de bevolking blijft zeer wantrouwig staan tegenover vreemdelingen. Anderzijds is er de problematiek van de vele asielzoekers. Kan Vlaanderen instaan voor de vele mensen die om diverse redenen hun geluk hier komen zoeken? Hoe moeten mensen die hier stranden,opgevangen worden? Waar eindigt hulp en begrip en begint misbruik? Is er in deze kerstperiode plaats voor hen in de herberg? De maandenlange discussies in de federale regering hebben geen afdoend antwoord geformuleerd op deze problematiek. De eenmalige regularisatie brengt geen soelaas. Niet voor de asielzoekers,maar ook niet voor Vlaanderen. In het vrintrapport van 2009 lezen we ook bemoedigende gegevens. ‘Vlaanderen is goed op weg een duurzame regio te worden’. Dit is in het licht van de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen een opsteker. Vlaams minister van milieu,Joke Schauvlieghe(CD&V)heeft,in naam van de Vlaamse Gemeenschap,gepleit voor extra maatregelen. En natuurlijk,alles kan beter. Vooral het gebruik van het openbaar vervoer en het spoor in het bijzonder,kunnen in deze strijd een prominente rol spelen. ‘We zijn een welvarende regio en doen inspanningen om dit op langere termijn ook te blijven. Onze arbeidsproductiviteit blijft hoog,we zetten in Europese context redelijk wat middelen in voor onderzoek en ontwikkeling. De scholingsgraad bij de jongeren stijgt opmerkelijk,zij het met iets minder interesse voor technische vakken - met bovendien goede resultaten op het gebied van vaardigheden- en de bedrijven investeren internationaal vergeleken goed in Vlaanderen. Onze export gaat in stijgende lijn(ten minste tot 2008). Maar het aanbod aan jobs,het ondernemerschap is zwak en de werkzaamheid van oudere werknemers en sommige kansengroepen blijft internationaal vergeleken laag liggen. De bereidheid om na de studies zich verder te blijven bijscholen ligt laag,vooral bij de kansengroepen’. De Vlaamse regering wil de activiteitsgraad van de oudere bevolking verhogen,maar Vlaams minister van Werk,Philippe Muyters(N-VA),botst op de maatregelen van minister Milquet(CdH)van de federale regering. ‘Vlaanderen heeft een dicht infrastructuurnetwerk en belangrijke zee- en luchthavens,wat een pluspunt is voor de handel.’Deze economische activiteit mag echter niet ten koste gaan van de plaatselijke leefgemeenschappen in hun achtertuin. Er is een lichte verschuiving van personenvervoer naar het openbaar vervoer. Het vrachtvervoer over de weg blijft sterk toenemen. En dat voelen we in het Waasland. Onze wegen slibben dicht en de files worden langer in kilometers en in tijd. ‘De capaciteit van het zorgaanbod neemt toe maar in bepaalde sectoren zoals residentiële ouderenzorg,opvang van mensen met een handicap,is het moeilijk om de grote behoeften optimaal in te vullen’. Het OCMW van Sint-Niklaas heeft met zijn beleidsplan de kans om in deze behoeften te voorzien. Vanaf januari 2010 start in Belsele de bouw van een nieuw rusthuis,aangepast aan de noden van de 21ste eeuw. Ook voor de sociale huisvesting kunnen de realisaties de grotere vraag moeilijk volgen. Ook hierin moet het bestuur het voortouw nemen en het aanbod vergroten. “Vlaanderen scoort goed voor de bestrijding van de armoede maar voor bepaalde groepen blijft het armoederisico op een te hoog niveau steken”. In“De Standaard” van 4 december stond een artikel over de toenemende armoede bij de zogenaamde middenklasse. In Vlaanderen leeft 10,9%met een inkomen onder de armoedegrens. Twaalf procent van de kinderen groeit op in een gezin waar geen van beide ouders een job hebben. In deze tijd van cadeautjes,glitter en feesten,toch cijfers om over na te denken. Hoe kunnen onze beleidsmensen daaraan verhelpen? Vooral op lange termijn. De Vlaamse regering wil werk maken van een aangepast traject op maat van elke werkloze. Ondanks noodzakelijke besparingen is dit een dringende noodzaak. En hoe evalueert men de toestand in Sint-Niklaas en Belsele? De betaalbaarheid van woningen is de opéén na grootste vrees van de Sint-Niklazenaars. Hoger opgeleide Sint-Niklazenaars geven aan dat ze de stijgende vastgoedprijzen iets minder in hun portefeuille voelen. Voor jonge gezinnen is de aankoop van een huis een zware aanslag op hun portemonnee,ondanks de vele premies en belastingsvoordelen van de overheid. Voor sommigen is zelfs een betaalbare woning vinden op de huurmarkt onmogelijk. Jong en oud kijkt anders aan tegen de meeste thema's. Hoe ouder de Sint-Niklazenaar,hoe meer hij zich stoort aan het soms gebrekkige onderhoud van wegen en voetpaden. 50-plussers zien het openbaar domein er slechter bijliggen dan dertigers en veertigers en jongeren onder de 30. Dit bleek uit de actie van enkele bewoners uit de Molenwijk,waarbij ze terecht de slechte toestand van het openbaar domein aanklaagden. In de Populierenwijk werden de voetpaden opgeknapt. De Bergstraat kreeg een nieuwe asfaltlaag en werd fietsvriendeljjker gemaakt,tot tevredenheid van de gebruikers. Ouderen zijn ook negatiever over de parkeermogelijkheden,blauw op straat en snelheidscontroles. Oudere mensen zijn dan weer meer tevreden over het aanbod sport en cultuur en de klantvriendelijkheid van de gemeentediensten. Beste Reynaertlezer,met de feestdagen in het vooruitzicht gaf de Reynaertredactie je enkele thema’s om over na te denken. Geniet echter van je familiefeesten en denk aan wie het minder goed heeft. Wij wensen je in ieder geval prettige kerstdagen en vooral een gelukkig 2010.