De inwoners van Belsele heten"Klokkenlappers". Daniël Braem verklaart ons waarom in zijn kroniek"Kronologische verhaelen van den beginne des tijts tot heden door Mangods alias Daniël Braem inwoonder van de prochie genamt Thilrode in den lande van Waes. Thilrode,anno MDCCXL",lijvig foliant in het bezit van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas sedert 1868. In 't jaar 1722"is tot Belsele,in 't Landt van Waes,eene aerdighe cluchte voorgevallen van een vagabont,gebortich van Stekene,de wethouders wijs maeckende dat hij eenen grooten constenaer was,besonderlyck in het stuck van klocklappen; ende alsoo sy een klock hadden,die by ongeluck geborsten was,soo hebben sy hem deselve besteet te lappen; maer alsoo de vrouw van den greffier het bedrogh gewaer wiert,mits hy onder de klock twee maal 24 uren daer hout onder gestookt hadde,hebben sy geoordeelt,dat hy eenen guyt was; hy heeft hun met de gescheurde laeten sitten,en is al stillekens wech getrokken,met eene goede somme geldt,dat sy hem van te vooren,om gereedschap te koopen,op d'handt gegeven hadden; over welcken cluchtigen act dat sy van hun gebueren worden uytgelachen,ende worden nu voor altyt gedoopt met den naem van Klocklappers."