Beste Reynaertlezer, Weer is een jaar voorbijgegaan. Kerstmis en nieuwjaar staan voor de deur. Dagen van gezelligheid en feesten met familie en vrienden. Dagen waarop we elkaar het beste toewensen,gezondheid en geluk,365 dagen lang. De redactie van“De Reynaert” wil niet achter blijven en wenst zijn lezers het allerbeste voor het komende jaar. In deze tijd van het jaar kijken we terecht even terug naar wat 2003 ons bracht. Op wereldniveau springt de oorlog tegen Saddam Houssein en het terrorisme in het oog. In het voorjaar vielen de VS met hun bondgenoten Irak binnen om een einde te maken aan de heerschappij van Saddam. Op 14 december vernamen we via de pers”We hebben hem!” In een schuilhol onder de grond werd Saddam gevangen genomen. De situatie in Irak was en is onvoorspelbaar. Zal de arrestatie van Saddam voor rust en vrede zorgen in de regio? Zullen de VN erin slagen een democratische regering tot stand te brengen? Zullen de verschillende bewegingen in Irak bereid zijn om samen te werken aan een vredevolle toekomst? In Europa hebben staats- en regeringsleiders overlegd en gepraat over een nieuwe grondwet. Nu de EU uitbreidt met 10 landen staat de werking van de instellingen onder druk. De laatste top,onder leiding van Italië,was allesbehalve een succes. De Ierse voorzitter zal de volgende maanden ernstig werk moeten leveren. AVK steunt de eis van de Vlaamse Beweging dat Vlaanderen in het nieuwe Europa met een eigen stem aan de besluitvorming mag deelnemen. We staan daarmee niet alleen. Vanuit Cataloniëverdedigde de socialistische premier deze week nog de deelname van de Catalanen met een eigen stem in Europa. Op 18 mei waren er federale verkiezingen. De politieke kaarten werden grondig door elkaar geschud. Veel regeringswerk is er ondertussen nog niet gebeurd. De nachtvluchten en de dienstencheques zorgden voor gekrakeel tussen de regeringspartijen. Bij de debatten over het migrantenstemrecht was de verdeeldheid tussen de regeringspartijen overduidelijkén bijwijlen pijnlijk. Alle politieke commentatoren duiden de culturele verschillen tussen Vlamingen en Walen als oorzaak van de problemen. Eindelijk krijgt de Vlaamse Beweging gelijk. Vlaanderen en Walloniëdenken over tal van problemen verschillend,maar nog altijd moeten zij samen naar oplossingen zoeken. Oplossingen die voor geen van beide landsdelen de beste zijn. Die zelfs contraproductief werken. Het aantal werklozen in Belgiësteeg van 2002 naar 2003 met 10%,ondanks mediagenieke werkgelegenheidsconferenties. Het laatste jaar werden 10.000 werklozen door verwezen naar de RVA. Verdeelsleutel van de doorwijzingen was in Vlaanderen 65%,in Wallonie 8%,en 27%in Brussel. Misschien zal de paarse regering stilaan begrijpen waarom de Vlaamse intelligentsia meer en meer ijveren voor Vlaamse autonomie. 2004 wordt zowel voor Vlaanderen als Europa een belangrijk jaar. In juni zijn er verkiezingen voor het Vlaams en Europees parlement. Vlaanderen beslist dan of de paarse meerderheid verder kan besturen. Vlaanderen beslist of kleine partijen als N-VA en Groen! nog vertegenwoordigd zijn in het parlement. Is de politieke herverkaveling echt nodig? Hebben kleine partijen bestaansrecht? Vlaanderen beslist over onderwijs en wetenschapsbeleid. Wetenschappelijk onderzoek,gesteund door de overheid,zorgt voor tewerkstelling. Werk-gelegenheidsprogramma’s en projecten moeten verder uitgewerkt worden. Zal of wil de regering de Kyoto-normen halen? De witte woede steekt opnieuw de kop op. Vlaanderen moet zorgen voor veiligheid en gezondheid van alle inwoners. Over deze en andere vragen beslissen de verkiezingen. 2004 wordt voor Belsele een jaar van vernieuwing. Er staan belangrijke werken op stapel. Het dorp zal een nieuw uitzicht krijgen. De Belseelse Dorpsraad rondde zijn inspraakronde af over de heraanleg van Belseledorp en kwam tot een algemene consensus die bezorgd werd aan het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur moet nu haar verantwoordelijkheid opnemen en aan het werk gaan. De DCR start een project voor het plaatsen van een kunstwerk op het dorpsplein. Vele verenigingen zorgen voor het“samen-leven” in ons dorp en nodigen iedereen uit om daaraan deel te nemen. 2004 wordt ook voor ieder van ons belangrijk. We moeten het hoofd bieden aan de gewone dagelijkse zorgen. Werkgelegenheid,gezondheid,geluk van ouders,kinderen en kleinkinderen,het houdt ons alle dagen bezig. In deze drukke dagen van het jaar wil de redactie van“De Reynaert” u een handvol tijd toewensen. Tijd om te genieten van elkaar,tijd om leuke dingen te doen,tijd om even stil te staan en te beseffen dat het leven in Vlaanderen goed is. We wensen u tijd om de deur te openen voor de buren,de eenzame uit de straat. We wensen u ook tijd om te genieten van deze Reynaert en wensen u veel leesplezier.
Op de DORPSRAAD zijn alle inwoners van Belsele welkom. Op de maandelijkse vergaderingen tellen we tussen 25 en 100 aanwezigen. Elke Belselenaar is welkom op de dorpsraad en kan er zijn persoonlijke visie kwijt. De agendacommissie zorgt voor coördinatie,voorbereiding en opvolging van de Dorpsraad. Op de foto(genomen t.g.v. een vergadering van een ag.comm.)staan van links naar rechts:initiatiefnemer Guido Stevens(secr. AVK en voorz. Deel Culturele Raad),Rudi De Wilde(voorz. KWB),Julien Ghesquière(voorz. St-Gregoriuskoor),Staf Lerno(bestuurslid ACW),Stany De Bleser(beheerder van de webstek www.belsele.be),Firmin De Beleyr(voorz. De Raaklijn en Milieuraad,coördinator 11.11.11). Niet op de foto:bakker Jozef Hermans(bestuurslid Unizo),Jacques Denecker(Balder),Dirk Van der Speten(’t Ey)en Luk Huys(’t Pleksken). De agendacommissie kan uitgebreid worden met elk individu dat zich aandient. De maandelijkse vergadering van de Dorpsraad staat open voor iedereen. Hij gaat door op elke 2de maandag van de maand van 20u stipt tot 22u in het cultuurlokaal“de Kouter”. Als de 2de maandag op een feestdag valt,dan wordt de DR verzet naar de maandag die daarop volgt. Het verslag van de vorige vergadering en de agenda van de komende,kan je ophalen in het gemeentehuis,of in elk filiaal van de Stedelijke Bibliotheek. Je kan ook gewoon surfen naar www.belsele.be. Julien Ghesquière werd bereid gevonden als moderator op te treden. De moderator leidt de gesprekken en debatten op de vergadering in goede banen. Hij verwoordt ook de standpunten van de dorpsraad bij de pers. Het verslag van de vergadering wordt gemaakt door Stany De Bleser,die ook zorgt voor de correspondentie en het bijwerken van de webstek. De Dorpsraad is een ontmoetingsplaats voor elke individuele inwoner van Belsele. Op de agenda brengen afgevaardigden verslag uit van de Deel-Jeugdraad(DJR),van de Deel-Culturele Raad(DCR),de Sportraad,en de Milieuraad. Er worden werkgroepen opgericht(bvb verkeer,erfgoed)naargelang zich een probleem stelt,(al dan niet in samenwerking met betrokken instanties). Ieder die zich geroepen voelt kan toe treden tot een werkgroep ad hoc. De Reynaert voelt zich goed thuis in de Dorpsraad. Reynaert legt er zijn oor te luisteren naar de vragen en behoeften van de Belseelse bevolking. Onze basisfilosofie is steeds geweest volksverheffing door welzijnszorg,solidariteit ook in onze kleine leefgemeenschap. Samen overleggen en problemen oplossen“bi belcele onder enen boom”. Dat heet basisdemocratie.
Het zal wellicht die onweerstaanbare nostalgische microbe zijn zeker,die mijn oude pen regisseert? Maar deze keer krijgt ze nog de hulp van een nog veel oudere man,die ondertussen alweer is afgereisd naar zijn magische stad ergens ver en hoog in Spanje. Inderdaad,Sinterklaas,die ik gedurendeéénenveertig jaar in Belsele heb mogen helpen. Misschien zal ik eens mijn anekdotische ervaringen bij dit magische ambt ergens neerschrijven. Wie weet? Gedurende die lange‘heilige’periode heb ik mij uiteraard telkens laten bij staan door diverse zwarte knechten. Tientallen hebben er mij vergezeld. Graag wil ik hier al die mensen bedanken die met mij steeds‘in het zwart’hebben samengewerkt. De recentste en langst in dienst zijnde en trouwste tot op heden is‘zwarte Juul’,die bij het Sinterklaasgebeuren zijn kale hoofd goed weet te camoufleren. Ter gelegenheid van de Sinterklaasstoet van de Belseelse Middenstand mocht mijn twaalfjarig kleinzoontje Wannes dit jaar occasioneel fungeren als zwarte Piet. Heel stiekem want zijn zevenjarig broertje Josse was nog maagdelijk‘gelovig’. Die vroeg mij trouwens waarom ik niet zo oud zou worden als Sinterklaas,dan sterf je niet,voegde hij er aan toe. “Daarvoor ben ik niet heilig genoeg manneken”,heb ik geantwoord. Hij vond het jammer. Ik ook. Zo fier als een echte zwarte Piet zat Wannes naast mij in het koetsje,even plechtig als een misdienaar aan de zijde van een eerbiedwaardige pastoor. Zou Wannes zich nu ook zo vereerd voelen net als ik,toen ik als misdienaar de priesters moest vergezellen op weg naar een zwaar zieke om het“Sacrament der stervenden” toe te dienen? Van de“Dienst 900” ondertussen“100” geworden,was hoegenaamd nog geen sprake,maar in de pastorie,zelfs in de kosterij(bij ons thuis)bestond wel een‘spoeddienst’. Bij stervensgevaar werd de pastoor dringend opgeroepen om de ernstig zieke te komen berechten. “Stand by” bestond ook nog niet,maar zowel priester(van week)als misdienaars dienden steeds bereikbaar te zijn. Bij een oproep was het rennen naar de kerk,om daar alle attributen mee te nemen. De pastoor bekleedde zich met witte‘rochet’en purperen stool en zette zijn drie- of vierhoekig bonnetje op. Soms durfde ik dat hoofddekseltje wel eens verwisselen van kastje,zodat het over de ogen van de pastoor schoof. In een flikkerend zijden,met brokaat versierd beursje werd de Heilige Hostie geborgen terwijl het doosje met de Heilige olie in een purperen vodje werd gewikkeld om in de diepe soutanezakken te worden geborgen. Als de bestemming naar een‘verdacht-niet-kerkelijk’adres was,werd er een klein kruisje met gewijde kaarsen meegenomen. Als misdienaars bewapenden wij ons met een brandende lantaarn en een plechtig klinkend belletje. Hiermee moesten wij op twee meter voor de priester lopen en om de tien stappen met het belletje rinkelen. Hierdoor werden de dorpsgenoten ervan verwittigd dat er een berechting op komst was. Devotievol knielden de meesten in het deurgat en maakten een kruisteken. Wij waren nog niet uit het gezicht of er werd verzameld en gepronostikeerd‘wie er nu berecht zou worden’. De kleine mannen werden er zelfs op uit gestuurd om ons stiekem te volgen tot aan het huis der smarten. Opvallend was dat wij overal voorrang kregen. We liepen steeds op de kroon van de kassei,midden de rijbaan. De sporadische automobielen(zo werden ze genoemd)stopten eerbiedwaardig en de chauffeurs stapten meestal uit en maakten knielend een kruisteken. De boerenkarren met ijzeren wielen hielden ook halt. De voermannen verlieten hunnen‘bok’of dissel,namen hun klak van het hoofd en prevelden iets…Vooréén keer geen vloeken. Zelfs de paarden knikten soms devoot naar ons. De champetter bracht ons disciplinair een militaire groet. Wat het toedienen van het sacrament zelf betreft,zal ik maar onder het‘biechtgeheim’houden. Alhoewel,als misdienaar mochten wij de ziekenkamer maar betreden na de biechtverhoring. Als de biechteling niet meer in staat was het acte van berouw te prevelen,werden wij er bij gehaald om het in zijn plaats te doen. Geen wonder dat ik die acte nog feilloos kan aframmelen. Soms is dat wel nodig. Gelukkig! Bij de terugkeer naar de kerk,met uitgeblazen lantaarn en geblokkeerd belletje en de priester met het opgerolde rochet onder de arm,stonden de dorpskwezels ons op te wachten om te vragen wie onze‘klant’was en of hij of zij vlug zou sterven. Dat leek het belangrijkste. Hopelijk niet voor de pastoor. Misschien wel voor mij,mijn vader was koster-drukker. En Wannes? Die was gelukkig! En Josse? Heeft zijn broer‘ontdekt’! “de volgende keer speel ik ook zwarte Piet” riep hij jaloers. En ik? Ik hoop oud genoeg te mogen worden,zodat wij met ons drietjes deze romantische gemeenschapsdienst mogen verzorgen.
Voorzitter Guido Stevens stelde Koenraad Rossaert voor op de jongste DCR(27 oktober). Deze Belselenaar ontwierp reeds enkele jaren geleden een Klokkenlappersbeeld. Naar aanleiding van de heraanleg van Belseledorp kwam dit ontwerp terug ter sprake. Koen kwam zijn voorontwerp aan de Deel Culturele Raad tonen. Door iedereen wordt dit voorstel enthousiast onthaald. Het stadsbestuur beloofde ons al de‘haalbaarheid’te onderzoeken. “Kunst in de stad” formuleert zijn advies op 20 januari. De DCR i.s.m. de DR wil een“Werkgroep Klokkenlapper” oprichten om dit project op te volgen en voor te bereiden. Dirk Van der Speten maakte een paar foto’s waarmee we het beeld aan de bevoegde instanties en aan de mensen kunnen tonen. Elke Belseelse mecenas kan zijn steentje bijdragen voor de verwezenlijking van dit project door storting op rek nr 001-1.396.6357-21 van de AVK-Belsele met melding“Klokkenlapper”. Op de Kerstmarkt kon U ook een afbeelding in de AVK-stand bewonderen!
Enige tijd terug hield de VN een wereldwijde opiniepeiling. Ze stelden maaréén vraag,namelijk: "Zou u alstublieft uw eerlijke mening willen geven over de oplossingen voor het tekort aan voedsel in de rest van de wereld?" Deze peiling was jammerlijk mislukt,want: In Afrika,wisten ze niet wat"voedsel"was. In Oost-Europa,wisten ze niet wat"eerlijk"was. In West-Europa,wisten ze niet wat"tekort"was. In China,wisten ze niet wat"mening"was. In het Midden-Oosten,wisten ze niet wat"oplossingen"zijn. In Zuid-Amerika,wisten ze niet wat"alstublieft"was. In de VS,wisten ze niet wat"de rest van de wereld"was.
ik wens je elke dag opnieuw oog en waardering voor de kleine dingen een lach een knipoog een schouderklop. ik hoop dat je af en toe kan vergeten wat je dwars zit en je geen zorgen maakt om wat nog niet is. ik weet dat je tijd wilt nemen om even halt te houden bij mensen die je nodig hebben. ik verlang dat je gelukkig bent met al je doen en laten en dat je genieten kunt van de doodgewone dingen. ik ben gelukkig omdat je er bent met je hebben en zijn. en wens je verder voldoende geluk en moed voor het leven van elke dag.
De inwoners van Belsele heten"Klokkenlappers". Daniël Braem verklaart ons waarom in zijn kroniek"Kronologische verhaelen van den beginne des tijts tot heden door Mangods alias Daniël Braem inwoonder van de prochie genamt Thilrode in den lande van Waes. Thilrode,anno MDCCXL",lijvig foliant in het bezit van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas sedert 1868. In 't jaar 1722"is tot Belsele,in 't Landt van Waes,eene aerdighe cluchte voorgevallen van een vagabont,gebortich van Stekene,de wethouders wijs maeckende dat hij eenen grooten constenaer was,besonderlyck in het stuck van klocklappen; ende alsoo sy een klock hadden,die by ongeluck geborsten was,soo hebben sy hem deselve besteet te lappen; maer alsoo de vrouw van den greffier het bedrogh gewaer wiert,mits hy onder de klock twee maal 24 uren daer hout onder gestookt hadde,hebben sy geoordeelt,dat hy eenen guyt was; hy heeft hun met de gescheurde laeten sitten,en is al stillekens wech getrokken,met eene goede somme geldt,dat sy hem van te vooren,om gereedschap te koopen,op d'handt gegeven hadden; over welcken cluchtigen act dat sy van hun gebueren worden uytgelachen,ende worden nu voor altyt gedoopt met den naem van Klocklappers."
Het volk vertelt die gebeurtenis als volgt:Voor vele jaren was er te Belsele eene klok gebersten. Op zekeren dag kwam er een ketellapper in 't dorp,die beweerde de klok te kunnen maken. Men vroeg hem wat hij daartoe noodig had. "Klokspijs van goud en zilver,"antwoordde hij,"bezorgt mij die,en gij zult nooit schooneren klank gehoord hebben."Al spoedig werd hem al het goud en zilver gebracht dat er in het dorp voorhanden was,en den volgenden dag zou de kunstenaar met zijn werk beginnen. Men raadt het overige. Op den bepaalden dag was er geen ketellapper meer te hooren noch te zien. De Belselenaren kregen nadien den spotnaam van Kloklappers,waarom zij somtijds dapper aan den slag geraken. Spotrijm: De Belceleneren zullen hulder nie laten foppen,Want zij lappen hun klokken. Als hun klok geborsten is,Zijn zij aan 't lappen zonder remies. Ik zeg het bont en kleer: Een kloklapper is ieder Belceneer
Het stadsbestuur heeft beslist geen toestemming te geven voor het plaatsen van een GSM-mast achter De Klavers in de nabijheid van de gemeenteschool. Enkele wakkere en ongeruste ouders kregen lucht van deze plannen en voerden onmiddellijk actie. De Belseelse gemeenteraadsleden werden verwittigd. In de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Artsenkrant wordt aan de plaatselijke besturen gevraagd uiterst omzichtig te zijn in het plaatsen van GSM-masten. GSM-stations moeten op 300 meter afstand blijven van plaatsen waar mensen gedurende langere tijd verblijven. De vooropgestelde locatie,dicht bij de dorpskern,de school en het sportcomplex voldeed niet aan deze voorwaarden. Tijdens de laatste dorpsraad werden door de ouders vragen gesteld aan de aanwezige schepenen. N-VA gemeenteraadslid Annemie Charlier ondervroeg tijdens de commissievergadering de bevoegde schepen over dit punt. Het stadsbestuur besliste dan ook terecht dit punt van de gemeenteraad af te voeren en de volksgezondheid te laten primeren. Het stadsbestuur keurde definitief het ontwerp goed voor de uitbreiding van de gemeenteschool met 12 nieuwe klassen. De school barst al geruime tijd uit haar voegen. Als de subsidiëring definitief rond is,worden de werken goedgekeurd,aldus schepen Jos De Meyer. Het stadsbestuur heeft beslist volgend jaar de molensite aan te kopen. In het molenhuis zou een kinderdagverblijf worden ingericht. Wanneer dit officieel van start kan gaan,is nog onduidelijk. Naar de molen zelf lonken de culturele verenigingen als mogelijk lokaal. Het gemeentehuis is sinds kort toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook kinderwagens kunnen nu mee binnen. De werkzaamheden hebben juistéén dag geduurd. Nu nog een lift en dan kan iedereen tot boven. AVK vraagt dat het stadsbestuur de webstek van de stad aanpast voor mensen met een leeshandicap. Met het toegankelijkheidslabel“Blindsurfen” weet men bovendien welke webstek leesbaar is. In Zele en Waasmunster is dit reeds gebeurd. Het stadsbestuur kan niet achter blijven in“het jaar van personen met een handicap”. Fons Smet werd gehuldigd door de stedelijke sportraad. Hij kreeg de prijs voor sportverdienste 2003. Het AVK-bestuur feliciteert van harte de laureaat. De Vlamingen zijn helemaal niet tevreden over de toestand van de fietspaden. De tevredenheidindex bedraagt amper 48,3 procent. Ook in Belsele kan aan de toestand van de fietspaden nog veel verbeterd worden:signalisatie,veiligheid,putten,…Onze Reynaert rijdt dagelijks met de fiets en kan ervan meespreken. Misschien iets voor de dorpsraad om een inventaris op te maken van de toestand van de fietspaden en deze aan het stadsbestuur te overhandigen? Dit wordt dan een nuttig werkinstrument voor de schepen!? Op vraag van AVK-voorzitter Annemie Charlier(N-VA gemeenteraadslid)beloofde de burgemeester overleg te plegen met Waasmunster en Lokeren om het fietspad door te trekken tot aan het station van Lokeren. Voor al wie met de fiets naar Lokeren wil,zou dit een grote verbetering zijn. In Sinaai gebeuren nog mirakels. Enkele N-VA-bestuursleden voerden op donderdag 22 november actie aan het gemeentehuis van Sinaai. Zij vroegen aan het stadsbestuur om eindelijk voldoende en overdekte fietsenstallingen te voorzien aan de autobushalte. En ja,’s anderendaags werden door de stadsdiensten weliswaar slechts 12 niet-overdekte fietsrekken geplaatst. Maar toch…Hopelijk gebeuren in Belsele ook zo’n mirakels. De kwaliteit van het oppervlaktewater gaat er stilaan op vooruit en Belsele mag als eerste gemeente pronken met een groen punt:het water van de Molenbeek in de Hoge Bokstraat is er nu van een aanvaardbare kwaliteit. Als nu de leefomgeving voor de bewoners van de Hoge Bokstraat ook nog beter wordt,geven we de hele straat een groen etiket. Misschien is dit het mirakel waar de buurtbewoners op wachten? In ieder geval wil de provincieraad dat de Vlaamse regering de doortrekking van de N-41 in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opneemt. De Vlaamse Volks Beweging–VVB,is een drukkingsgroep waaraan professoren en journalisten van alle gezindheden samen werken voor een beter Vlaanderen In haar jongste“Doorbraak” zet de VVB de ongelijkheid der Belgen.aan de kaak. Om in de Kamer verkozen te worden hebben Vlamingen een kwart stemmen meer nodig dan Franstaligen. Zo komt het dat de N-VA met 201.399 stemmenéén zetel behaalt,en Ecolo met 201.118 stemmen vier zetels krijgt. Het Vlaams Blok met 767.605 stemmen behaalde 18 zetels en de MR met 748.952 stemmen kreeg daarvoor 24 stemmen. Algemene optelsom leert ons dat een Kamerzetel in Vlaanderen 47.200 stemmen kost terwijl voor diezelfde zetel in Walloniëslechts 35.800 stemmen nodig zijn.